Aan de slag met beter luisteren naar klanten

Analyse | Hoe ‘goud’ luisteren we naar klanten?

Zelfevaluatie luisterend vermogen
Online zelfevaluatie van het luisterend vermogen van uw organisatie. Deze is gebaseerd op de Gouden Oor Standaard zoals beschreven in het boek ‘Luisteren is goud’ en omvat twintig stellingen verdeeld over vijf organisatiegebieden.

Gouden Oor Volwassenheidsscan
Zelfevaluatie opgebouwd vanuit de drie kerncompetenties van de Gouden Oor Standaard: open staan voor feedback van klanten, klantgevoelig behandelen ervan en ervan leren. Elk van deze drie competenties is uitgewerkt naar in totaal dertig verschillende aspecten die voor vier verschillende volwassenheidsniveaus zijn beschreven: onvolwassen – op weg naar volwassenheid – volwassen – voorbeeldig.

Gouden Oor Assessment
Deepdive in de organisatie met de Gouden Oor Standaard als referentiekader die resulteert in inzicht in de sterke punten op de organisatiegebieden van de Gouden Oor Standaard, de verbeterpunten en de gap tussen de huidige bedrijfsvoering en de erkenningsniveaus zoals gesteld in de Standaard.

Ontwikkelen | Hoe werken aan een luisterende organisatie?

Opleiding tot Gouden Oor Practitioner
1daagse opleiding die feedbackmanagement versterkt in het licht van klantbeleving en Service Excellence.

Gouden Oor Luistertraining
Workshop om ‘vakmatig’ luisteren meer en beter te benutten als kracht voor verdieping, verrijking en verbinding.

Service Recovery Journey Mapping
Onderzoek naar en visualiseren (‘mapping’) van de relevante fasen van service recovery: openstaan voor en ontvangen van feedback/klachten, oplossen ervan en leren en verbeteren op basis van feedback/klachten.

Gouden Oor Training Klantbewustzijn
Training om de mindset van medewerkers klantbewuster te maken en uit te rusten om klantgericht om te gaan met feedback van klanten.

Workshop ‘Warme brief’
Workshop waarin de correspondentie met klanten centraal staat met als doel brieven/mails die empathisch, persoonlijk en begrijpelijk zijn en een weerspiegeling zijn van een persoonlijk contact met klanten.

Erkennen | auditen en borgen van feedbackmanagement

Gouden Oor Erkenningsaudit
Met een Gouden Oor audit uitgevoerd door een geaccrediteerde certificerende instelling wordt de kwaliteit van het feedbackmanagement gecheckt op alle organisatie- en resultaatgebieden zoals beschreven in de Gouden Oor Standaard. Deze audit resulteert in een erkenningsscore en vormt het startpunt van jaarlijkse reviews van de gesignaleerde verbetergebieden. Na drie jaar volgt een re-audit.

Monitoren | Impact van feedbackmanagement op de klantrelatie

Service Recovery Monitor
Een meet- en managementinstrument om de impact van behandeling van feedback op de klantrelatie inzichtelijk te maken en hierop te kunnen sturen.

 

Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten